کفی ثابت

کفی های جدید تولید شده در کارخانه سریر چوب،

از اردیبهشت ماه سال جاری به تولید انبوه رسیده …